Statkraft SF - første kvartal 2006

11.05.2006 08.03 | børsmelding

Konsernet Statkraft SFs resultat for første kvartal 2006 ble 4,1 milliarder kroner før skatt, 1,5 milliarder kroner bedre enn i første kvartal i fjor. Resultatet etter skatt ble 2,9 milliarder kroner, en økning på 1,1 milliard kroner tilsvarende 62 prosent.

I første kvartal 2006 økte omsetningen i konsernet Statkraft SF med 1,3 milliarder kroner fra første kvartal i 2005 og endte på 5,3 milliarder kroner. Resultatet før skatt ble 4,1 milliarder kroner, 1,5 milliarder kroner bedre enn i første kvartal i fjor. Resultatet etter skatt ble 2,9 milliarder kroner, en økning på 1,1 milliard kroner tilsvarende 62 prosent.
 
Den sterke forbedringen skyldes dels høy kraftpris og dels at konsernet holdt en høy kraftproduksjon. I tillegg gikk netto finanskostnader ned, og resultatbidragene fra tilknyttede selskaper økte markert.
 
Lite nedbør, lave snømagasiner og kaldt vær i Norge og Sverige har bidratt til at gjennomsnittlig spotpris i kvartalet økte med 71 prosent i forhold til i fjor og ble 36,4 øre/kWh. I tillegg har høye brenselspriser i termisk kraftproduksjon og høye CO2-priser vært prisdrivende. Til tross for svakere ressurstilgang holdt Statkraft en høy produksjon i første kvartal på 16,1 TWh, som var en økning på 13 prosent fra i fjor.
 
Byggingen av tre gasskraftverk er godt i gang. Dette gjelder to gasskraftverk i Tyskland og ett på Kårstø i Norge. Videre pågår bygging av Kjøllefjord Vindpark og enkelte små vannkraftprosjekter. Det er besluttet å bygge Leirfossene kraftverk i Nidelven. Disse prosjektene vil til sammen gi Statkraft en ny produksjonskapasitet på mellom 7 og 8 TWh.
 
Statkraft fortsetter arbeidet med forretningsutvikling utenfor Norge. Det er etablert et datterselskap i England for vindkraftutvikling i Storbritannia og åpnet et handelskontor i Sofia i Bulgaria for å utvikle handelsmuligheter i Sørøst-Europa. Det er inngått en intensjonsavtale med det montenegrinske selskapet Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) om å gjennomføre en studie av forretningsmuligheter innenfor vannkraft i Montenegro. Dette kommer i tillegg til en intensjonsavtale med russiske Hydro OGK om å kartlegge forretningsmuligheter innenfor vannkraft i Russland.
 
Virksomheten i Statkraft SF
1. oktober 2004 ble det alt vesentlige av virksomheten i Statkraft SF overført til datterselskapet Statkraft AS og underliggende datterselskaper. Overføringen omfattet vel 96 prosent av verdiene i Statkraft SF. Enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kunne overføres, er holdt tilbake i Statkraft SF. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft SF. Videre er enkelte utenlandsengasjementer holdt tilbake (Himal Power Limited, Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB). Etter omorganiseringen er Statkraft SFs formål å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS samt å eie de tilbakeholdte eiendelene.
 
Etter omorganiseringen vil konsernregnskapet til Statkraft SF, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS. I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte eiendelene. De økonomiske resultateffektene er relativt beskjedne.
 
Med regnskapsmessig virkning fra 1. mars ble eierandelen i Himal Power Limited overført som tingsinnskudd i Statkraft Norfund Power Invest (SN Power). Himal Power Limited er dekonsolidert i Statkraft SFs regnskaper fra samme tidspunkt. Transaksjonen gir en regnskapsmessig gevinst på 100 millioner kroner i selskapsregnskapet til Statkraft SF og 9 millioner kroner i konsernregnskapet. Overføringen er en del av aksjonæravtalen som ble inngått i forbindelse med etableringen av SN Power. Statkraft SF mottar aksjer i SN Power som vederlag for tingsinnskuddet. Aksjene vil senere bli overført til Statkraft AS. Den andre eieren, Norfund, skyter inn tilsvarende verdier i kontanter slik at eierandelen i SN Power forblir uendret.
 
I utgående balanse for første kvartal 2006 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 941 millioner kroner større enn i konsernet Statkraft AS. Dette tilsvarer i hovedsak balanseverdien av de utleide kraftverkene og utenlandsengasjementene som ikke er overført, samt enkelte mindre, kortsiktige poster og likvide midler.
 
Rentebærende langsiktig gjeld i Statkraft SF konsern var 3 milliarder kroner høyere enn i Statkraft AS konsern som følge av at Statkraft SF i 2005 lånte 3 milliarder kroner under den etablerte kredittlinjen. Dette ble gjort som ledd i finansieringen av utbyttet til staten på 3,4 milliarder kroner for regnskapsåret 2004. Den rentebærende gjelden i Statkraft SF konsern var 33,6 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.
 
Kontaktpersoner:
Eli Skrøvset, konserndirektør/CFO, tel.: +47-24067914 /+47-90986495
Lisbeth Lindberg, direktør økonomi og IR, tel.: +47-24067286/ +47-99523150
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
1. kvartal 2006 .PDF