Resultatdisponering

Morselskapet Statkraft AS hadde et resultat etter skatt på -2442 millioner kroner i 2014 (-876 millioner kroner).

Styret i Statkraft SF foreslår et utbytte på 6007 millioner kroner, tilsvarende 85 % av utbyttegrunnlaget. Utbyttegrunnlaget er beregnet som konsernresultatet til Statkraft SF etter skatt og minoritetsinteresser, justert for urealiserte gevinster og tap. Utbyttet vil bli utbetalt fra Statkraft SF, og for å gi Statkraft SF tilstrekkelig utbytteevne foreslår styret følgende disponering av årsresultatet i Statkraft AS:

Det foreslåtte utbytte er vurdert som forsvarlig ut fra Statkraft AS sin egenkapital og likviditet.