Forbruk, utslipp og avfall

Statkrafts virksomhet medfører ikke avfallsproduksjon eller utslipp til luft og vann av betydelig grad.

Data for konsernets energibruk, utslipp, avfallsmengder og miljøhendelser er rapportert i Statkrafts regnskap for samfunnsansvar.

Elektrisitetsbruk

I 2014 var elektrisitetsbruken i Statkraft 899 GWh, hvorav 74 % ble brukt til pumpekraft. Elektrisitetsbruken i konsernets er sertifisert fornybar i henhold til RECS.
 
Ved Statkrafts norske vannkraftanlegg har det siden 2010 pågått et større energieffektiviseringsprosjekt. Formålet med prosjektet er å redusere internt energiforbruk, primært gjennom installasjon av styringssystemer for pumper, ventilasjon, oppvarming og lys. Prosjektet er nå i sluttfasen og foreløpige resultater i de vannkraftanleggene som har vært med i prosjektet indikerer en reduksjon i elektrisitetsbruken på mellom 33 og 38 %.

Et annet energieffektiviseringstiltak er gjennomført i Tyskland. Under byggingen av Knapsack II ble det lagt til rette for overføring av damp fra Knapsack I. Normalt brukes elektrokjeler ved oppstart av et gasskraftverk, men med dampoverføringen mellom de to anleggene vil bruken av elektrokjeler kunne reduseres betraktelig.  

Lokal forurensing

Statkraft har få utfordringer knyttet til lokal forurensning. Den største miljørisikoen er knyttet til oljeutslipp fra kjøretøyer, anleggsmaskiner og produksjonsutstyr. Det er innført nye rutiner for registrering av oljeholdig utstyr, og bruk av miljøoljer og utskifting til utstyr med vannsmurte lager bidrar også til å redusere risikoen for oljeutslipp. Det var ingen oljeutslipp med varig skade på ytre miljø i 2014.  

Det kan forekomme lokale utfordringer knyttet til støy og støv i forbindelse med transport- og byggeaktiviteter, og vi har også erfart utfordringer med lukt og askeutslipp fra fjernvarmeanleggene.  

Statkrafts nye gasskraftverk i Tyskland, Knapsack II, er bygget på et område som tidligere er forurenset av kjemisk industrivirksomhet. I forbindelse med utbyggingen er det i samarbeid med myndigheter og annen ekspertise satt opp et rehabiliteringsprogram for forurenset grunn som ivaretar både miljø- og helse- og sikkerhetsrisiko.

Avfallshåndtering

I Statkrafts driftsvirksomhet ble det i 2014 generert cirka 60 400 tonn farlig avfall. Over 97 % av dette var restprodukter fra biomasseanlegg i Tyskland og fjernvarme-anlegget i Trondheim som i hovedsak bruker avfall som energikilde.  I tillegg ble det generert cirka 7 700 tonn annet avfall. Statkraft mål er å kildesortere mest mulig av generert avfall, og i 2014 ble 74 % avfallet (farlig avfall ikke inkludert) kildesortert.  

Miljøhendelser

Miljøhendelser registreres og følges opp systematisk i hele konsernet og rapporteres jevnlig til ledelse og styre. Det har ikke blitt registrert noen alvorlig miljøhendelse siden 2008. I 2014 ble det rapportert 159 mindre alvorlige miljøhendelser med liten eller ingen påvirkning på miljøet. De fleste av disse gjaldt kortvarige brudd på manøvreringsbestemmelsene for vannkraftanlegg og mindre oljeutslipp.