Regnskapets omfang

Statkraft rapporterer årlig på ulike temaer knyttet til samfunnsansvar. Rapporteringen følger i hovedsak konsernets regnskapsprinsipper for behandling av datterselskaper, deleide kraftverk og tilknyttede selskaper.

Dette innebærer at data innhentes fra alle selskaper hvor Statkraft er majoritetseier, og disse dataene er tatt inn i regnskapet i sin helhet. Data som omhandler helse og sikkerhet inkluderer selskaper der Statkraft har 20 % eierskap eller mer.

Presenterte data dekker i utgangspunktet hele konsernet, men for noen indikatorer har dette ikke vært mulig. Der dette er tilfelle er forholdet forklart i tilhørende note i regnskapet. Notene i regnskapet tydeliggjør også enkelte begreper og forklarer større resultatendringer.