Statkraft tilbyr bærekraftige energiløsninger

Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og i 2015 var over 99 prosent av selskapets kraftproduksjon basert på fornybare energikilder.

Statkrafts ambisjon er å støtte en global overgang mot en lavkarbon-økonomi gjennom å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger. I tillegg skal all virksomhet planlegges og gjennomføres i tråd med god internasjonal praksis.

Miljøvennlig portefølje

I 2015 var 99 prosent av Statkrafts produksjon basert på fornybare energikilder, og over 93 prosent, eller 52,7 TWh, kom fra vannkraft. Denne teknologien har mange fordeler, blant annet høy virkningsgrad, lang levetid og stor grad av fleksibilitet. De store, norske vannmagasinene gjør oss i stand til å produsere kraft også i perioder med lite tilsig. Denne fleksibiliteten er spesielt viktig når regulerbare og ikke-regulerbare teknologier skal kombineres, som for eksempel vannkraft kombinert med vindkraft.

Ved utbygging og drift av vannkraftverk legges det til rette for flerbruk av vannveier og reguleringsanlegg. Eksempler på slik bruk er irrigasjon, vannforsyning, transport og rekreasjon. I tillegg er flomdemping ved hjelp av magasiner et viktig sikringstiltak i mange områder. Slik bruk av installasjonene våre vil med all sannsynlighet få enda større betydning i fremtiden når vi skal møte konsekvensene av klimaendringene.

Vindkraft har få miljøvirkninger og er en nesten helt utslippsfri og fornybar energiteknologi. Tendensen er større turbiner, høyere tårn og færre møller i hver park. Dette anses som en positiv utvikling med tanke på miljøvirkninger.

Konsernets ikke-fornybare kraftproduksjon omfatter gasskraft og en liten del av fjernvarmeproduksjonen.

Gasskraft betraktes av mange som en overgangsteknologi. Teknologien genererer utslipp av CO2, men utslippene er betydelig lavere enn for kullbaserte kraftverk. Statkrafts gasskraftverk i Tyskland drives kun som topplast og bidrar, i likhet med vannkraft, til fleksibilitet i det europeiske energimarkedet. Knapsack I og II er to av Europas mest modere og effektive gasskraftverk, men grunnet høye gasspriser, lave karbonpriser og stor vekst av ikke-regulerbar kraftproduksjon (sol- og vindkraft), er Statkrafts produksjon av gasskraft vesentlig redusert de siste årene.